(آگاهی) هوشتل لری

قرار بود در جهت آگاهی باب مراوده ایی باشد چون نیست پس هوشتللری)

پائيز
نویسنده : سید محسن موسوی - ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٧/٢٦
 

چندين سال قبل پائيز را خيلی دوست داشتم .اما امروز به پائيز طور ديگری

نگاه ميکنم .حالا پائيز برای من معنای عميق تری دارد.من با پائيز احساس

همانندی ميکنم

و چه زيباست آنچه را که روزی زيبائی ميدانستم اکنون به دست کمترين

بادی غارت ميشود.و آنچه که بايد از ابتدا هم جمع نمی شد ولی در انبوهی

شاخ و برگ تابستان گرد آمده بود اکنوم به دم جاروبی از صحنه محو ميشود

اعتقادات از جمله ماندگارترين جلوه تابستان است که در پائيز عمر اگر از بين

نرود در گوشه انباری يا گلخانه هستی شروع به گنديدين ميکند.

من اعتقادات (هر چه که بود)را بسرعت دور ريختم .برای گذران عمر به

اعتقادات نيازی نيست آنچه که بايد باشد

 

يقين

                            است