چرا در این وضعیت اقتصادی ارز از ایران خارج میشود

این واضح و مشخص است که مقامات حکومت ایران برای ایران دلسوز


نیستند وبا وزش اولین نسیم اعتراض فورا نسبت به خروج ارز و فرزندان


خود اقدام میکنند . پیگیری مردم برای اعتراضات خود آنها را هم فراری


خواهد داد

/ 0 نظر / 60 بازدید