تهران لو لو

اين اصطلاح را بخاطر بسپاريد.اين کلمه پر از بار سياسی و اجتماعی و تاريخی

است.پس از فرو پاشی شوروی لولوی سابق تعادل جهانی بهم

خورد.ايدئولوژی کومونيستی ديگر برای غارت مردم شرق و غرب کافی

نبود.حتما مطالعات فراوانی شده بود که دو شهر از شهرهای اسلامی را

انتخاب کردند تا بجای مسکو لولو جايگزين گردد.شايد اگر صدام در  جنگ با

ايران پيروز ميشد امروز بغداد لولو بود ولی صدام که شکست خورد ايرا ن

يکه تاز ميدان شد و بالاخره تهران لولو متولد شد

باشد تا در وقتی ديگر به مزايا و مضار لولو بودن بپردازم

/ 0 نظر / 2 بازدید