همه کشورهای جهان سعی دارند که با تاسيس جائی نظرات و افکار جوانان خود را قبل از دستگاههای دشمنان بشنوند و دريابند و فکری بحالش بکنند

در ايران هم زمان با افکار مرحوم مغفور چنگيز خان فغفور حتی تلاش خود جوانان که منجر به ارائه اطلاعات ذيقيمت است سرکوب ميشود

آقا جان مگر سرجمع در ايران چندتا کامپيوتر هست و از اين چندتا چه تعدادی اصلا وبلاگ را ميشناسند و از آنها که وبلاگ را ميشناسند چندتايشان زنجموره جنسی نمی زنند

و از آنها که زنجموره نمی زنند چندتايشان اطلاعات دارند و از آنها که اطلاعات دارند چندتايشان اطلاعات مخرب دارند

کثافتها چرا شما بايد اطلاعات مخرب توليد کنيد تا دشمنان ايران و اسلام بتوانند از آن سوئ استفاده کنند.حکومت پرستيژی حکومت گران و قسی القلبی خواهد بودکه دشمن کتابت و کتاب است

شايد بهتر باشد که نوشتن آزاد آزاد باشد تا همه با بهره گيری از نظرات جوانان متهور و شجاع قبل از ورود به استانه بحران  بتوانند جهت درمان مناسب اقدام بموقع بکنند

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید