از نوع بین المللی

در مورد سخنان علم الهدی و اینکه مباشرت زنان و دختران با عراقیها


ثواب دارد من میگویم : از اول هم من میدانستم که اینها (بکش) هستند


فقط حالا دلشان خواسته بصورت بین المللی فعالیت کنند که از نظر


من عیبی ندارد و تازه از جهتی همکار ترامپ هم میشوند و شاید در


سالهای آینده زنان ودختران شایسه هر جائی خود را جهت مشارکت


در برنامه دختر شایسته جهان هم معرفی کند

/ 0 نظر / 56 بازدید