به نظر من هر چه که امکان دارد که وجود داشته باشد ميتواند بوجود بيايد و يا بوجود آمده
هرچيزی که امکان ادامه داشته باشد ادامه مييابد
خلاصه هرچه در هستی ممکن باشد امکان وجود مييابد و هيچ محدوديتی نمی تواند ممکن را غير ممکن سازد و يا بلعکس
حالا منظور از اين موضوع اينست که اگر به عدم امکان بسياری از مسائل سياسی و دينی نگاه کنيم متوجه بسياری از تقلبات و کسورات و اضافات خواهيم شد

/ 0 نظر / 3 بازدید