تشکر و اعتذار

از اینکه مقالات مرا میخوانید از تک تک شما با احترام


فراوان تشکر میکنم


با عرض معذرت مطالبی را جهت یاد آوری بعرض میرسانم


مقالات قدرت در مورد مسائلی بود که به مذاهب قدرت


میداد و چون در تمام مذاهب این عملکرد یکسان بود


لذا آنطور نوشتم مقالات تجربه مربوط است به:

 

پدیده هائی که در مذهب وجود ندارند

 

مقدار کمی از آن در مذاهب مشاهده میشود

 

در مقابل مذهب و نفوذ آن مطرح شده ،چون آخوندها

 

در شئونات اجتماعی مردم دخالتهای غیر

 

تخصصی دارند .واغلبِ مردم هم ،اهمیت چندانی

 

به این مواردنمی دهند.در حالیکه ،اگر ما به اینگونه

 

موارد بپردازیم. خیلی زود متوجه چنته خالی آخوند

 

دوزاریها میشویم

 

لطفا به تمام این مقالات بااین سه دیدگاه مراجعه فرمائید

/ 0 نظر / 10 بازدید