چرا امروز

من مطمئن هستم که امروز را خاله ام بعنوان روز

تولد من انتخاب کرده چون ایشان در شصت و اندی

سال پیش رفت و برای من و پسر خاله که کمی از کوچکتر

است یکجا شناسنامه گرفت و از آن ببعد دوم تیرماه

شد روز تولد من ولی من با مقارنه و مقابله تقویم

روز 14 خرداد 1332 متولد شدم اینرا مینویسم تا


/ 0 نظر / 60 بازدید