با عشق

شعله عشق با دم کفتاران حتی نمی لرزد.......اين شعله ابدی بارها مورد تهاجم تاريکی بوده است

تاريخ اين زمين گيرم به افسانه حکومت ضحاک را در سينه دارد

اين سرزمين حمله اسکندر و اعراب کثيف و مغولان صحرا گرد را از سر گذرانده و باز مانده و

 به حيات خود ادامه داده

اما آيا در ابتدا و در اثنا ئ هر يک از مصيبتها مردم ايران مثل امروز منتظر پيروزی بودند و يا

نا اميدانه صبح دوری را منتظر بودند تا ناگهان بدرخشد.آيا امام زمان تبلور اين آرزو نيست؟

از نظر من تفاوتی نمی کند اين مشعل ايزدی عشق بايد روشن بماند

ايرانيان بايد به معجزه مهر به امتداد نور ايمان بياورند

مهربانی هديه اهورامزدا ست و نگهبانی از آن بعهده تک تک عاشقان روشنائی

مباد روزی بيايد که نا مهربانان شما را به نا مهربانی مجبور کنند

/ 0 نظر / 56 بازدید