بسلامت مسافران از شيراز بازگشتند و مخ اينجانب را پر از خاطرات گوناگون كردند.از حافظيه گفتند و ديواني كه خريده بودند.ديوان مزبور داراي صحافي ناجور بوده كه ناگزير آن را تعويض ميكنند .عرضه سالم محصولات فرهنگي هنر است
از خرابي وسيع تخت جمشيد و بازسازي آن كه در حال انجام بود گفتند.از موزه عفيف آبادو تفنگهاي بلند و خاطرات پهلويها گفتند.از خم بودن ديوار ارگ كريم خان و باغ ارم گفتند كلي عكس به ارمغان آوردند همه اشان عكس گرفته بودند كارشان بد نبود.از گداهاي فراوان در شيراز تعجب كرده بودند.بارش باران را روز چهارشنبه تمام راه تا اصفهان ديده اندواز شدت آن خوشحال شدند
هرچند كه ماشين قراضه ما آب باران را به داخل راه ميداده .باغهاي سرسبز و نارنجستانهاي شيراز لذت بردند
اي ايران من ترا دوست دارم نقطه به نقطه ترا از بندر چابهارتا دشت مغان و اروميه وكويرها كوهها
رودخانه ها و دشت هايت را
هرچند سياست غلط رژيم حاكم باعث سختي زندگي من شده است اما در مقابل عظمت عشقم به ايران قادرم همه اشان را ببخشم و از خدا وند طلب آزادي و رهائي ايران و نظام را از سيطره ظالمان احمق و خوديهاي بيگانه و بيگانه طلب را دارم

/ 0 نظر / 4 بازدید