سريالها

در سريالهای تلويزيونی چند کمبود مشاهده ميشود دقت کنيد

هنرمندان با نقش خود ارتباط ندارند و حس لازم را الغا نمی کنند

شادی ها از جنس شکستن است  و شادی واقعی که نتيجه تدبير و تلاش و عشق آدم

باشد ديده نمی شود

آدم بد فيلم همه چيزش بده و آدم خوبه همه چيزش خوبه به اين ترتيب فردين هميشه پيروز ميدان است

تعدادی از چهره ها ير يک کاراکتر ماسيده اند و در ساير نقشها غير قابل تحمل ميشوند

چهر های حزب اللهی در فيلمها خيلی باسمه ائی هستند

زنان سريال با چهر گريم شده دلبر شده اند ولی هيکل و ترکيب کل بدن آنها افتضاح است.بعضی که لانگ شاتشان پر از چاله و چوله است

از اصوات شهوت انگيز و تيز برای زنان استفاده ميشود

تمام زنان نقش مکمل دارند و به نوعی در آشپزخانه هستند

بيشتر زنان شکار چيان بی دست و پای شوهر هستند

/ 0 نظر / 2 بازدید