جهان هستی مانند لايه های پياز است و انسان هر مرحله ائی را که طی کند به ابتدای مرحله بعد ميرسد.

اما در مجموع جهان از سه قسمت ساخته شده است

قسمت اول کوچکترين  بنام شناخته

قسمت دوم کمی بزرگتر  بنام ناشناخته

قسمت سوم اصلی و بسيار بسيار بزرگ بنام ناشناختنی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید