شيرين عبادی(ره)

بدينوسيله در دسترس قرار گرفتن يکی از قلل نچندان مرتفع بشريت بنام جايزه

صلح نوبل برای گه زدن آقايان و اثبات حماقت و بيشتر خشن نشان دادن چهره

اسلام و شروع مناقشات الکی در روزنامه ها و دندان تيز کردن سگان

شکاریوزندانی شدن چند روز نامه نگار ديگر و تحت الشعاع قرار گرفتن

مسئله اتمی -قتل زهرا کاظمی ادامه بازداشت اکبر گنجی تسويه حساب با

سازگارا و پوشيده شدن قتلهای محفلی کرمان و فرمواش شدن صدها

جنايت ديگر را به ملت ناز نازی شجاع و بی خيال ايران و بخصوص اعضائ

نسبتا خائن شورای مصلحت تبريک عرض ميکنم و اذل درجات درکات الهی را

برای آن مردک انگليسی و ساير اذنابش آرزو مندم

---------------

کمی عشق

مکافات دستی که سيلی ميزند اينست

هرگز لذت نوازش را حس نخواهد کرد

مکافات زبان دروغگو

گوش فاسد است  بصورتيکه همه شنيده ها را دروغ ميشنود

/ 0 نظر / 2 بازدید