از عشق بگو

همیشه -همه جا- در تمام شرایط از عشق

بگوئید .عشق با تمام کثرت بسرعت تبخیر

میشود اگر از او نگوئی.از عشق بگوئید و

فراوان هم بگوئید.از عشق بگوئید و با عشق

بیاندیشید

/ 0 نظر / 48 بازدید