نگرش امریکا به قانون اساسی

گروه مسلح مونتانا اعتقاد دارد قانون اساسی امریکا توسط خداوند وحی شده استو غیر از آن هیچ قانونی در ایالات

متحده به جز لایحه حقوق وجود ندارد....بر اساس این اعتقاد ،فقط مسیحیان سفید پوست ،شهروندانی به شمار می آیند که خداوند حقوق ایشان را بر اساس قانون اساسی و لایحه حقوق به آنها تفویض کرده است و حقوق سایر شهروندان را فقط اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی

/ 0 نظر / 54 بازدید