ترجيح ميدهم در ابتدا فرمت بيان بعدی خود را بگويم تا خواننده احتمالی را از سر درگمی نجات دهم
۱-تفکر در بيان من فرايندی است مربوط به گذشته تا همين الان
۲-تخيل در بيان من فرايندی است مربوط به اکنون تا بينهايت زمان
۳-تصور در بيان من فرايندی است مربوط به جان دادن و تصوير کردن تخيل با استفاده از تصاوير واقعی تفکر
۴- انديشه در بيان من فرايندی است جامع تمام حالات فوق به اضافه قسمت بايگانی و پالايش و باز نگری و هر آنچه مربوط است به فعاليتهای دماغی
اميد است که با در نظر گرفتن فرمت بالا در انتقال يافته هايم موفقتر عمل نمايم

/ 0 نظر / 4 بازدید