باران ديشب در بيشتر نقاط ايران باريد .در پايتخت ايران سيل جاری شد لطفا شهرستانيها سطح توقع خود را باز هم پائينتر بياورند مملکتی که پادستارش (تخت و تاج نداريم) با نيم ساعت بارندگی همه جايش آب راه ميفتد شهرستانيهای شهيد پرور بيايند روز جمعه راه پيمائی
سيل و (پايدستار)و بقيه چيزها از جمله گرانی را فراموش کنند .آزادی مطبوعات را ول بفرمايند
چون فرض ميکنيم آلبته فرضش هم ممنوع است که مطبوعات آزاد بودند و همه چيز را مينوشتندمگر چندتا روزنومه خون اين مملکت داريم؟ و چندتا از اين خوانندگان قادرند عين مطلب را بگيرند؟ و تازه ترش از اين تعداد که مطلب را گرفته اند چندتاشان باز نشسته و پير نيستند؟و باقيمانده مگه چندتا جوان روزنامه خون بيکار داريم که فرضا وقت عکس العمل داشته باشند؟و بعدترش چندتا از مديران روزنامه خوان بر اساس لياقت و کاردانی منصوب شده اند.......بببعععععع
خسته شدم پس بهتر است ايران در (پادستارش) سيل بيايد و روزنامه هايش آزاد نباشد و ملت شهيد پرور موقع ايفای نقش تاريخي الكي خود به شعار کار گردان توجه کند
وزير شعار بفرمايند ما بگوئيم مرگ بر کی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید