از عشق

از همان اول که بمن گفتند برو در کره زمين و بشکل انسان حياتت را ادامه بده ميدانستم که اينطور ميشود.از من ميپرسيد مگه چطور شده خوب دوست داريد بخوانيد

آخه کجای زمين اين همه ثروت داره و سر دم داراش اين قدر با ملتش بدند

آخ کدام آدم حسابی تا اين اندازه در مقابل سيل روايات و احاديث دروغ احمقانه تحمل ميکند

آخه کدوم کره خری نمی فهمه که زير و روی مملکت را باد برده

کدوم جاکشی نمی دونه که شهادت بيش از دو ميليون نفر غير قابل جبرانه

و در نهايت چه کسی نفهميده نفر سی و سوم انتخابات نمی تونه رئيس باشه

 

به رفسنجانی بگوئيد والله اگر دستم به او برسد

 

تما سريالها و فيلمهای اين سالها را بارها به او نشان

ميدهم و او را مجبور ميکنم سخنرانی های خودش را

بارها گوش کند تا بميرد

/ 0 نظر / 2 بازدید