فرايند انديشه در زبان فارسی با معنای تفکر و فکر اشتباه بکار ميرود

انديشه را ميتوان با دقت نگاه کرد و مشاهده نمود که انديشه مجموعه لغات زير است

۱-قسمتی از انديشه مربوط به تفکر است

۲-قسمتی از انديشه را تخيل تشکيل ميدهد

۳-قسمتی از انديشه مربوط يه تصور است

منبع تغذيه قسمت اول يعنی تفکر ذهن است. يعنی تفکر نميتواند از منابع بيرونی استفاده نمايد .

مبع تغذيه قسمت دوم علاوه بر ذهن ضمير ناخودآگاه يک تحريک بيرونی است

منبع تغذيه قسمت سوم مانند تخيل بعلاوه صورتها و اشکال بيرونی است

اما فرايند تشکيل هر يک ۱-تفکر مربوط است به اطلاعات موجود در ذهن و اينست که مربوط ميشود به بررسی همه اتفاقات تا زمان حال و راهی به آينده ندارد

تخيل با بهره گيری از منابع بيشتر آينده ائی را ترسيم ميکند که اگر مبتنی بر تفکر صحيح باشد ميتواند به آينده برسد

تصور مرحله پيشرفته تر تخيل است زيرا در ساختار آن از مصالح واقعی هم بهره گيری شده است

/ 0 نظر / 4 بازدید