با عشق

با عشق از عشق بگوئید که این معجون گمشده

جوانی در این زمان نایاب است.بگوئید هر آنچه

از عشق میدانید تا راه  گم کردگان دین فروش

از حسادت بمیرند

/ 0 نظر / 56 بازدید