تجربه-عرف12

جهت بهبود روابط انسانها ،لازمست ابتدا عوامل ضد

این بهبود را شناسائی کنیم. لذا در ادامه مختصر به

عواملی که باعث نابودی ارتباط میشود اشاره میکنم

عامل اول: بعنوان رایج ترین و اساسی ترین عامل ،

میتوان به پول و بطور کلی ثروت، اشاره کرد. این عامل

بیشترین اثرات در سوءرفتار ما نسبت به دیگران را ،دارد.

بخشنده ترین آدمها ،ممکن است در شرایطی نسبت به

اموال خود و یا دیگری، حساسیت نشان بدهند.

حال چگونه میتوانیم در موردِ رفع اثرات این عاملِ موثر،

اقدام کرده ومناسبات خود با دیگران را، بهبود بخشیم.

1-تا زمانی که پول و سند و مدرک ارزشمند و طلا و یا

هرگونه ثروتی که در اختیار دارید. در تصرف شماست.

قدر آنرا بدانید.این اهمیت داردکه شما ،قبول کنید بصورتِ

عادی کسی قادر نیست. ثروت شمارا، ازچنگتان خارج کند

2-اکثر مواقع ،انسان دچار حرص و طمع میشود. به خیال

اینکه با انجام فلان کار، به ثروتش افزوده میشود. اختیارِ

اموال خود را، به غیر واگذارمیکند.بشدت از حرص و طمع،

فاصله بگیرید. بحدی که اطرافیان شمابه این نتیجه برسند،

که حداقل از این راه، نمی توانند ،اموال شما را ازدستتان

خارج، کنند

3-بدست آوردن مال و منالِ حلال میتواند باعث آرامش

و آسایش، باشدخدای نکرده چنانچه اموالی از راه

نادرست، بدست آمده باشد. حتما با دردو اندوه و آه

از دست، خواهند رفت

(البته در مورد عملکردِ این بند، در مورد اختلاس گرهای

ج.ا زیاد هم مطمئن نیستم .چون آنها دزدانی بودند که

اموال دزد بزرگتری را، دزدیدند

اما باید آیندگان ببینند تا عاقبت ایشان چگونه است.)

ادامه دارد.....

/ 0 نظر / 7 بازدید