اقتصاد مال کیه

بعد از شورش 57 تعدادی انسان دلسوز و نگران وضعیت اقتصاد آینده ایران


مطالبی را گفتند و انتشار دادند .در پاسخ سئوال منطقی این انسانهای


خوب گفتند ((اقتصاد مال خره))


با این تعبیر میشود بگوئیم وزیر اقتصاد و دارائی شاه خران است و انتظار


بی جائی است که از این خران بخواهیم قیمت دلار را ثابت نگه دارند و


وضعیت اقتصادی ایران را رو به بهبودی ببرند .این خران آمده اند که


ریشه های باور ما اعم از ایرانیت و مذهب تشییع را کاملا خشک کنند

/ 0 نظر / 47 بازدید