اتلاف

آنها که در عمر نظام منتظر بهبود اوضاع حتی

بهبود خیلی کم بوده اند عمر خود را تلف

کرده اند.همچنین کسانی که بدنبال عیب جوئی

از نظام هستند آنها هم باخته اند

راه صحیح آنست که از کیفیت و کمیت نظام

کاملا قطع امید کرده و بزندگی خودمان برسیم

البته در این صورت نظام زودتر به دیوار میخورد

 

/ 0 نظر / 57 بازدید