دوستی دارم که با عادتهايش از زندگی لذت ميبرد کمی از عادات او را بخوانيد
۱-او سيگار ميکشد ۲ - ايشان پرخاشجو است و بسرعت حالت تهاجمی ميگيرد ۳ کمی بيشتر از حد معمول برای ماديات ارزش قا ئل است ۴- از وضع موجودش در زندگی راضی نيست
۵-معمولا ديگران و جامعه و شرايط را مسئول ناکاميهای خود ميداند ۵- در هر کار منافع و مضار خودش را بشدت در نظر ميگيرد
حقيقتا من نمی دانم کدام يک از حالات فوق عمدی و يا سهوی و يا خوب و يا ناپسند است
من خواستم شکل يک شخص که فکر ميکند عادت در زندگيش نقش مهمی دارد را تصوير کنم
قضاوت شما هم مطمئنا تغييری در نوع بودن دوست من ايجاد نمی کند .به منهم مربوط نيست که شما چطور رفتار ميکنيد
ببخشید مرا
ميخواستم بگويم چر ابخودتان اجازه ميدهيد در مورد يک انسان که اصلا او را نمی شناسيد و من را هم که نمی شناسید فقط بر اساس اين اطلاعات کم و ناقص فورا قضاوت کنيد و حکم صادر نمائيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ احتمال ميدهم حتی يک نفر هم به نوشته های فوق از نظر اهميت اطلاعات برای يک قضاوت صحيح نگاه نکند .همه مردم دوست داشتنی از اينکه من ننوشتم با تمام اين اوصاف آيا دوست من میتواند عاشق بشود و یا نمی تواند عاشق بشود
از من گلايه خواهند داشت

/ 0 نظر / 4 بازدید