مردم حقيقتا از هجوم امريکا به هر جائی که ميخواهد باشد راضی نيستند
اما يک احساسی مثل اين دارند توجه فرمائيد
شخصی که تمام شب را از درد دندان نخوابيده و کلافه است در عين حال از دندان پزشکی و دندان کشيدن ميترسد حالا نصف راه را طی کرده يعنی آمپول را خورده و کمی گيج و ويج شده و منتظر است با فينال موضوع و پرده آخر مواجه شود با همه ترس و وحشت از اينکه امشب را بدون درد تا صبح خواهد خوابيد احساس آرامش ميکند
در عمق ارامش ناگهان منشی دندانپزشک او را صدا ميکند و او دلش هرری ميريزد
از چشم انتظاران دندانپزشکان التماس دعا داريم

/ 0 نظر / 3 بازدید