قربانی

بچه بودم که يک حاجی از مکه می آمد خانواده او گوسفندی تهيه کرده بودند که جلوی او قربانی کنند کسی که قرار بود آن گوسفند با سر ببرد نابلد بود در کارش ناشی بود و يا اصلا اين کاره نبود

آنچنان آن حيوان زبان بسته را رنج داد که خاطره اش سالهاست که در من مانده است

پيدا کنيد رابطه اين اقدامات حکومت خودمان با مردم را با آن سلاخ و گوسفند

خدا بخير کند اگر ثابت شود که يارو تروريست بوده ميلياردها دلار فدای صورت بی ريش رفی جون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 2 بازدید