سازمان جنایت

در این روزهای مصیبت و فاجعه صدا و سیما نسبت به پخش

برنامه هایی از سازمان جنایت وترور و خیانت و کثافت که همان

کثافتهای خلق هستند پخش میکند .منکه واقعا تحمل دیدن و شنیدن

جنایات این بردگان خیانت کار را ندارم .روحم کدر شده واز اینکه

چنین موجوداتی در این سرزمین بدنیا آمده اند هنوز در تعجبم

این آشغالها نمی توانسته اند بخودشان اینقدر کریه و کثافت باشند

برای این عمق از جنایتکاری حتما برنامه داشتند . عواملی آنهارا

در این راه مرگبار پشتیبانی کرده و چنین نیروی مخربی را بجان

مردم ایران انداختند این ها لکه های ننگ ابدی برای سرزمین من

هستند و امیدوارم روزی برسد تا روابط پنهان این مخوفان با

اربابانشان آشکار گرددو مردم دست جنایتکاران پنهان شده در پشت

این بدبختان دنیا و آخرت رو کنند

/ 0 نظر / 57 بازدید