بغداد سقوط کرد.حکومتها در عراق آخر وعاقبت خوبی نداشته اند زيرا عراق ثروتمند است
چونکه عراق مذهبی است بدليل اينکه عراق قبيله ائی است و هزاران دليل ديگر.
ايران در آزمون سختی قرار دارد پايداری و ماندگاری و تماميت ارضی ما از اهميت و ارزش بسيار بالائی بايد برخوردار باشد.مبادا مبادا مبادا

/ 0 نظر / 3 بازدید