حضرت چنگيز خان انارالله برهانه برای ملت خودش دنيا را بخاک و خون کشيد واين حکومت دين و ملت سوز ما ميگردد تا يک بهانه پيدا کند تا ملت را بهتر و فاک بدهد بابا وضع ما با عراق با تمام دنيا متفاوت است آخه اگر اون جاکش شروع کننده جنگ بوده و متجاوز است و ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰دلار به اين مملکت خسارت زده و ۲۰۰۰۰۰۰ جوان را کشته بايد خسارت بدهدشما داريد با اين حرکات به صدام و امريکا هردو خدمت ميکنيد و هستس اين ملت بدبخت را بباد داده و خواهيد داد بر پدر هرچه منزلت و شخصيت و....که شما باب کرديد لعنت بخدا خو خدا هم راضی نيست که وجود شما و اراذل دست دومتان به سرکردگی رفسنجانی انگليسی اينقدر به اين ملت آسيب برسانيد آنهم به بهانه اعتلای دين خدا
شما دروغگويان کثيفی هستيد

/ 0 نظر / 4 بازدید