ترس ۲

دومين مرحله در مورد ترس مرحله تنظيم کردن فهرست است .آنچه را که در فهرست وارد کرده ايد بدون هيچگونه قضاوت و داوری تنظيم . مرتب کنيد.از ابتدای کودکی تا زمان حال. برای آن مقدار از اعمال که بياد نداريدو يا بنوعی خاطرتان را آشفته ميکند راهی وجود دارد

شايد بتوان بازسازی خاطرات را کمی رتوش کرد ولی مهم اينست که نبايد رذائل و کثافتها را به نوعی حسن و درستی نشان داد و يا تقصير يک موضوع را بگردن ديگران انداخت .فهرست انسانی تمام آن اعمالی است که انسان میپذيرد که عالمانه و با اراده خود آنها را انتخاب و عمل کرده و اکنون نيز حاضر است تمام مسئوليت اعمال خود هرچه که باشد را بپذيرد

التماس نکن22.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید