بادبانها را که روزی ......................سترگ..............باد را سوار بودند

منجمد کرده اند

و نسيمی در قرق ................نمی وزد...............هر جنبشی ..............قدغن

بادبانها در حسرت يک جرعه باد

چرمهای کرم خورده را.............................بسته اند

تنها در تشنگی مرگ دير رس

بر دکلها       .....................آماسيده اند

---------------------------------

باد را فرا خوانيد----------تا------------در امدن .........بماند

باد ها نيايند

بادها ماندند

نوزيدند...............نرفتند

                              بوی نا  ميايد

باد اما زير بال حشره

 

                در جريان

/ 0 نظر / 4 بازدید