افسانه

زمانی که آشیل در راه بازگشت به خانه اسیر غول یک چشم میشود

بعد از چندی با همیاری همراهان خود آن یک چشم غول را هم کور

میکند و همگی از دست غول تجات پیدا میکنند.چند نکته در آزادی

آشیل مورد نظر قرار میگیرد

اول اینکه در بین یاران آشیل خبر چین و آدم فروش نبود تا آشیل را

به قیمت آزادی خود بفروشید

دوم اینکه آن غول یک چشم داشت و همه را بیک چشم نگاه میکرد

که این یعنی خودی و غیر خودی را با یک چشم نگاه میکرد که همین هم

موجب شد اسراء از دستش فرار کنند

سوم در زمانهای اساطیری فقط یک غول یک چشم بود و آنهم در یک غار

زندگی میکرد و به مردم دهات و شهر و متمدن کاری نداشت

چهارم .غوله بلد نبود سانسور کنه وتمام اسباب و اثاثه اش در غار ولو

بود و بهمین دلیل آشیل توانست از وسائل متعلق به غوله که در غار بود

علیه خودش استفاده کند


/ 0 نظر / 50 بازدید