ادامه

معمولا هماهنگی ها در رده های پائين انجام نمی شود و کافی است حتی بدون مذاکره مستقيم بين طرفين مواضع کلی انتخاب شود .حالا هرچه مواضع نسبت بهم ديگر متضاد تر و دورتر و خشن تر باشد بهتر است.فرضا در امريکا بررسی ميشود که چنانچه تندروترين کشور مسلمان بتواند رسما حکومت دينی بنا کند و از راديو و تلويزيون بشکلی که همه مردم دنيا بشنوند شعارهای خودشان را بدهند در اينصورت چطور خواهد شد

لذا در ادامه بررسی ها در نهايت چند کشور اسلامی منجمله ايران کانديد ميشود البته ليبی و عراق و پاکستان و افغانستان نيز در ليست قرار ميگيرند

ايران دارای بهترين پتانسيل است زيرا

اولا دارای منابع نفت و گاز سرشار است که ميتواند هر گونه شرايط سخت اقتصادی را پشت سر بگذارد

پانيا از بين اديان اسلامی شيعه است که در اين صورت مهار حرکات ناگهانی و جوشش های ناخواسته در آن ساده است

پالثا از نظر قوميت هيچ تشابهی با همسايه ها و اقوام دور و نزديک خود ندارد

پس در صورت لزوم نابودی آن اشکالی پيش نمی آورد

مهمترين امتياز ايران بين ساير کشورهای کانديد شده وجود آخوندک رفسنجانی بود البته تمام عوامل موثر در جابجائی سالها تحت نظر مستقيم و غير مستقيم امريکا و انگليس قرار داشته اندوضمنا افراد قابل اطمينانی مثل صادق قطب زاده و بنی صدر و چندين مامور سيا و اينتلجنت سرويس نيز ايشان را کاور ميکردند

رفسنجانی در پشت صحنه حساسترين رودادها حضور موثری داشته و دارد

خوب پس از توليد نيروی انسانی مطمئن بيرون انداختن شاه چندانهم سخت نبود راديو بی بی سی پرچمدار شد و انگليس و امريکا دوره بيست و پنج ساله اول را شروع کردند

در پايان اين مدت لولو بودن تهران برای تمام جهان حتمی شد و آخرين پرده نيز با موفقيت و شادی به نفع انگليس و امريکا بازی شدوبحمدالله ملت شهيد پرور با ذعامت رفسنجانی کثيف بصورت رسمی اولين کشور تروريسم نام گرفت و اين موقعيت برای آن فرهنگ غنی و مردم دلير و با گذشت ايرانی زرشک جان پروری شد

ذات و جوهره حکومت های دينی بر اساس نبرد پايان ناپذير با ساير اديان است و من شخصا به انگليس و امريکا از اين حسن انتخاب تبريک عرض ميکنم

اين توان بی پايان دينی هزاران مرتبه بيشتز از انگيزه کمونيست  نيرو دارد  و بهمين دليل بوش ترديدی در اعلام جنگ دوم صليبی به خود راه نداد.و تهران لول وارد مرحله جديدی از مبارزه الکی شد که با شائبه داشتن تسليحات اتمی شروع شده است ديگر مطمئن باشيد که مردم جهان زمانی که علاوه بر شرارت و ترور از اتم الکی ايران بترسد تهران لولو بطور کامل توانسته ماليات دهندگان امريکا و رای دهندگان انگليس را بترساند

اندر مزايا و مضار تهران لولو باز هم خواهم نوشت

/ 0 نظر / 2 بازدید