طبقات انسان

اولين ماده سازنده انسان که قرار است بعدها انسان را از آن بسازند در اولين مرحله در سه قالب ريخته ميشود

قالب شماره ۱-انسانهای توليد اين قالب از نوع انسانهای دست اول هستند

انواع:بسيار جاه طلب- شاه-رئيس قبيله -روحانی-جادوگر-بازاری-تاجر-دزد-قواد-گدا-رئيس جمهور-رمال-فالگير-مداح-دلال در اين قالب ريخته شده اند

قالب شماره۲-انسانهای توليد اين قالب از نوع انسانهای دست دوم هستند

انواع:نظاميان-نديمه ها-موسيقيدانها-فاحشه ها- هنرمندان-پاسبانها-معاونين رئس کلهای عمری(غير زيرآب زن)-چوپانان-نمايندگان مجالس -قاچاقچيان-

قالب شماره ۳-انسانهای توليد اين قالب از نوع انسانهای بی شمار و پست هستند

انواع:معلمين-کشاورزان-باغبانان-کليه توليد کنندگان صنعتی و غير صنعتی-بناها و کليه کارگران-رانندگان- کليه شهدا (در تمام اديان)مادران-

شاخص انسان نوع اول- منحصرا دريافت کننده است و بهيچ قيمتی برای دريافت هر چه که ميخواهد باشد قيمت نمی پردازد فقط ميگيرد

بالاتر از خود را بشدت نابود ميکند. متحرک نيست و هر تحرکی را منع ميکند

شاخص انسان نوع دوم- از انسانهای نوع سوم با انواع طرفند- فشار- خيانت-دنائت و ظلم ميگيردو کامل به انسان نوع دوم تحويل ميدهدو از آنچه که خود بزور از ديگران گرفته بعناوين مختلف کش ميرود و خود را زرنگ به حساب مياورد

شاخص انسان نوع سوم:فقط ميدهد

/ 0 نظر / 2 بازدید