ادامه تولد

اینرا مینویسم تا تاریخ نگاران در آینده دچار مشکل نشوند

آنطور که پیداست ما همیشه در مورد تاریخ تولد نام آوران

دچار مشکل بوده ایم زیرا در ایران آنچه مهم است تاریخ

مرگ است .مرگ تنها اتفاقی است که ممکن است برای

ایرانیان مهم باشد پس من با عبور از این باور تاریخ تولد

خودم را ثبت میکنم خدا را چه دیدی شاید منهم روزی

در شمار انسانهای سر شناس شدم

/ 0 نظر / 58 بازدید