عادی سازی

همه صدای حکومت یکی شده تا گرانی را عادی سازی کنند

حرفهای عجیب و اتهام به یکدیگر و ظاهرا طرف مردم را

گرفتن و یک کلام، جنگ زرگری تماما برای عادی سازی

گرانی است . گردهمائی ها و اعتراضات هم نمی تواند نظام

را سر عقل بیاورد باده قدرت بیش از اینها مستی دارد که

آه و ناله ستمکشان بتواند هوشیارشان بکند باید صبر کرد

تا خماری بامدادِ تمام شدن تحمل مردم، شاید مستی این

شب ظلام را بیادشان بیاورد و آنگاه است که مردم هشیار

در کمال بیداری با ستمگران روبرو شده و تمامی آنها را

که اعمالشان در شب تاریک ستم پرده ائی بر درک مردم

انداخته بود را رسوا خواهند کرد

/ 0 نظر / 51 بازدید