سبقه مذهبی امریکا

فردوس برای کسی است که بخواند و برای کسانی است که سخنان

پیامبران را گوش دهند و هر آنچه را که در کتاب نوشته شده حفظ

و از آن نگهداری کنند،چرا که زمان موعود نزدیک است*

او خارج میشود تا مللی را که در چهار گوشه زمین بسر می برند ،گمراه

سازد.یاجوج وماجوج را برای جنگ با کسانی که تعداد ایشان به اندازه ریگهای

دریاست گرد میاورد*

اینها قسمتی از اعتقادات امریکائیان است

چقدر شباهت!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 52 بازدید