دو بار بخوانيد

بهتر است بدانيد که به تعداد کپسولهای آنتی بيوتيک فشنگ ساخته ميشود

اين فشنگها يا تک تک. يا بصورت فشرده(بمب)  و يا شيميائی(مواد مخدر) و يا حکومتهای ارزشی به قلب همان انسانهائی شليک ميشودکه بدليل مصرف آنتی بيو تيک از مرگ حتمی نمرده اند

/ 0 نظر / 2 بازدید