کمی دیر کمی دور

حکومتها مثه چرک کف سرند یا شسته میشند

میرند یا اذاله میشن و میرند

اما جامعه ماندنی است ذات جامعه ماندن است

و ذات حکومت رفتن و اذاله شدن بهمین دلیل

هم کسانی که به حکومت میرسند با هم پالگی هاشون

می خورند می دزدند می چاپند می کشند می درند

له میکنند ولی بهر صورت میروند و اذاله میشوند

یکی از نمودهای شکست قطعی حکومت رواج

ارکسترهای زنانه ومردانه است که خواننده ایی

میخواند و ارکستر هم می نوازد

اما عیبش اینست که سلیقه مردم را پائین میاورد

و کج و معوج میکند

اما همین ادامه حضورش شمارش معکوس برای

بی هنران است

/ 0 نظر / 59 بازدید