اعجاب

حدود 28 سال از پایان جنگ میگذرد و هنوز پاسخ

بسیاری از سئوالات داده نشده و شاید بعضی از

سئوالهای مهم مطرح نشده.من در این نوشته

به یک سئوال اشاره میکنم. شخصا به این سئوال

برخورد نکرده ام و از نظر خودم این سئوال برای

اولین مرتبه است که طرح میشود اما سئوال

راویان قصه محمد حسین فهمیده چه کسانی

بودند و این قصه چگونه بگوش فرمانده کل قوای

آن روزگار رسیده.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 63 بازدید