ترس

برای مقابله با ترس بايد مستقيما به خاستگاه ترس توجه شود.اين مهم به انجام نمی رسد مگر اينکه

در درجه اول فهرست انسان تهيه شود

طرز تهيه فهرست: در يک موقعيت مناسب شخص بايد به ابتدا زندگی خود برود و اعمال خود را بازبينی کند و در نهايت نسبت به عملکرد خود بدون تعصب و داوری فقط آگاه شود

ممکن است تعدادی از اقدامات گم شده باشند و يا صميمانه دوستشان نداشته باشيم . در اين صورت پس از آگاهی به نظر خود آن اتفاق را يا باز سازی ميکنيم بنا بر خواسته خودمان و يا از فهرست خارجش ميکنيم و بعدا نيز هرگز از آن يادی نمی کنيم

بقيه اقدامات مربوط به مبارزه با ترس بماند برای بعد

/ 0 نظر / 2 بازدید