غير مادی

بينشی وجود دارد که ميتواند احساس شکست و ناتوانی را از انسان دور کند و اين بينش معنوی هم نيست فقط غير مادی است ما بالاخره بايد يادبگيريم بين دو حداکثر تعداد بيهايت حالات گوناگون وجود دارد پس اگر چيزی مادی نبود به اين معنا نيست که معنوی هست چطوره لطفا بيانديشيد

/ 0 نظر / 2 بازدید