خوشبختانه بواسطه لطف سرکار عالی تيلفون ما وصل شد

يکی از روزهای گرم بهاری يک نامه . روز ديگر قطع بمدت سه ماه بنظر من تا تبيه و جريمه و بازداشت و توهين و اعدام و جهنم و نيم سوز و.......نباشد

هيچ الاغی قادر به حکومت نخواهد بود

/ 0 نظر / 4 بازدید