مرگ بر صدام يزيد کافر.مگر اين شعار چندين سال نبود؟ مردم عراق که حالا مشخص شده که از صدام حمايت ميکنند چون در حال حاضر دليلی برای ترس از صدام نيست.
خوب الحمدالله که دعای شما مردم عزيز مستجاب شد و مرگ بر صدام دارد محقق ميشود.
جنگ بين اسلام و کفر هم که معنی داشت و رژيم عفلقی /بعثی/ صهيونيستی /و صدام امريکائی و هزاران کلمه از اين قبيل//// آيا بعضی ها حافظه مردم را پهن دانی تصور کرده اند ؟و باز هم ميخواهند از نمد نمايش جنازه برای خودشان کلاه بدوزند زهی بی حيائی زهی خواب بی تعبير بابا زززززززرررررررررشک

/ 0 نظر / 4 بازدید