تجربه-عرف 11/3

 ادامه مطلب....

...معاون و یا مدیر امور انسانی شغل بسیار حساسی دارند.

یک رئیس باید طوری ورزیده باشد که بتواند با بررسی روحیه

پرسنل معمولی و کارگران به درست کار کردنِ امور انسانی

مطمئن شود

...امور مربوط به دبیرخانه را باید شخصی مسئول و جوابگو

و متخصص در امور اداری، در دست بگیرد.رئیس با چک کردن

کارهای دبیرخانه در فاصله زمانهای کوتاه و نامشخص، از

صحت عملکرد دبیر خانه ،اطلاع حاصل نماید

...حتما ، نگهبانِ جلو درب سازمان را ،حداقل ماهی یکبار

و برای مدتِ کوتاه در اطاق خود، ملاقات کند.به او مهربانی

کرده و چیزی از او نخواهد او با محبت شما خو میکند و

خبرهای جالبی برای شما میاورد

...به نگهبان دستور اکید بدهید که مسئول قبلی شما را

هرگز برای ورود به سازمان معطل نکند(این احترام به آینده

خودتان است)

... به منشی خود هم بگوئید تلفن ها و مراجعات مسئول

قبلی را فورا پاسخ بدهد و اورا پشت در اطاق شما معطل نکند

...با آبدارچی ها و مستخدمین هرگز صحبت نکند.رتق و فتق

این امور را کلا به منشی خود، بسپارد

...اگر فردی از زیردستان، مراجعه دوم ، جهت پیگیری موضوعِ

قبلی را داشت . و مدیر اصلا موضوع را، فراموش کرده بودد .

نباید به روی خود، بیاورد. میتوان به او اظهار کرد، در حالِ

بررسی است. بگویدحتما نتیجه را بعدا بشما ابلاغ میکنند

...موضوع را یاد داشت کرده و فردا آخر وقت موضوع را به

مسئول مربوطه ابلاغ کرده و نتیجه را بخواهد

...چنانچه هریک از معاونان و یا زیر دستان از روسا و

مدیران قبلی صحبتی بمیان آوردند. هیچ عکس العملی

در زمان شنیدن، بروز ندهد.

ولی بعدا با یادداشت کردن نکات مثبت و منفی آنها، از

تجربیات حاصله استفاده کند

...عبرت بگیرد که بعد از او هم ماجرا این چنین است .

پس تدبیر داشته باشد

...هرگز ازمدیران و معاونان و زیردستان مستقیما کمک

نخواهد.آنها همیشه آماده اند تا به رهبری و تدبیر مدیر

کارها را انجام بدهند.اگر از آنها کمک خواسته شود.در

صورت موفقیت،انتظار تشکر دارند.که به معنای اقرار

به ناتوانی است.اگر هم مدیر تشکر نکند قدر ناشناس

تلقی خواهد شد و بعدا ممکن است برای او کارشکنی بکنند.

....همیشه در مورد وظایف و کار خود مطالعه کافی داشته

باشد و در بحرانها قویاً به دانش خود و ذات خود اطمینان

کرده و امور را حل و فصل کند

...کامپیوترهای سازمان را شبکه کند تا امکان دسترسی

بکلیه دستگاهها را داشته باشد

...به اقدامات کوچک و بی اهمیتی که توسط کاربران

با کامپیوتر انجام میدهند عکس العمل نشان ندهد

...نسبت به اتفاقات خوب و بد زندگی شخصیِ کارکنان ،

عکس العمل مناسب نشان بدهد

...اگر با اتفاق غیر عادی و فاجعه و یا خیلی فوری و

ضروری مواجه شد بر اساس ذات و تجربه خود با موضوع

برخورد کند.

یک مسئول باید قبل از هر کسی، به این گونه موارد،

عکس العمل مناسب داشته باشد

...با حراست سازمان و یا شرکت مناسبات اداری نزدیک ،

داشته بشد


/ 0 نظر / 9 بازدید