بحرانها

در تاریخ خواندیم که قرارداد ترکمنچای منعقد گردید

تحریم تنباکو شد .سلسله پهلوی روی کار آمد

در تاریخ می خوانیم در سال 57 شورش شد و

ایران با عراق 8سال جنگید

در تاریخ میخوانند .با یک نطق رئیس جمهور امریکا

ایران دچار بحران پوشک بچه و نوار بهداشتی شد

و بعدتر در تاریخ مینویسند چطور یک حکومت بی لیاقت

توانست اینهمه سال بر ایران خاک بر سر حکمرانی

کند

/ 1 نظر / 60 بازدید
asiniii

باعث تاسف هست طرز فکر احمقانه