مملکت

مشهور است که ملک عبدالله اول بابا بزرگ فهد اينا رئيس يک قبيله بوده که سرگرد

لورنس از طرف انگلستان پيش او زندگی ميکرده حالا يک روز و يا يک شب فرقی ندارد

ملک عبدالله به لورنس ميگويد بالاخره بايد يکی اش را بمن بدهی .لورنس مستقيما

پاسخ نمی دهد و موقتا از آن وضع آزاد ميشود

اما به انگلستان تلگراف ميزند که ملک عبدالله بعله چشمش مارا گرفته و در

خواست دخول ميکند

پاسخ انکلستان به استفتائ لورنس جالب است

 

اگر منافع انگلستان ايجاب ميکند مانعی

 

ندارد.

 

ملک عبدالله حالا يک يا دو بار يا صد بار ترتيب لورنس را داد و اما بعد

بريتانيای کبير ميليونها بار از دهن و.....و.....وزير بغل .ولاپا.....وجمعی ....وانفرادی

و.....دسته جمعی و انشعابی و دينی وغير دينی و اخلاقی و خلاف اخلاقی ووووو

عارف و عامی و    همه اقشار چه با دادگاه عمومی و چه دارای دادگاه اختصاصی را

آنقدر ترتيب داده.....که ديگه براش کمری نمانده

و آحرين بار همين جک حوردن ايران در مورد جنگ و حمله به عراق بود که وقتی

انگليس تصميم گرفت زير ايران جک بزند  موفق شد

در عوض ايران علاوه بر پرداخت پول حموم تونی بلر در حال حاضر مشغول طهارت موضع

فاعل است

/ 0 نظر / 2 بازدید