امروز در ترافيک بودم و بسيار خسته و کمی سرگيجه خودم باور دارم که قوای مغزی تاثير چندانی از محيط آنهم به اين صورت نمی پذيرد ولی در عين حال مخص.صا شروع بنوشتن نمودم تا با مقايسه بفهمم واقعا بی تاثير است يا نه
چند روزی از گم شدن صدام ميگذرد برادر صدام يزيد کافر يکی از بزرگان منطقه بود نام ايشان در خارج از عراق بعنوان ديکتاتور و جنگ طلب و تماميت خواه و .....مشهور بود
اما مردم عراق او را رهبر و قائد ميناميد و دم ودستگاه حکومت سالی چند تن رنگ برای تصورير مبارک ايشان بر در ديوار ميماليد و بسيار از دادگاههای عراق مردم را به جرم بی احترامی به رهبر محاکمه ميکردند و در عراق هميشه نامه های سر گشاده به صاحبش بر گشت ميخورد البته آورنده نامه يکی از مامورين سازمان حزب و يا استخبارات عراق بود و بعدش هم وکيل نامه نويس را ميگرفتند و در زندان ممنوع الملاقات نگه ميداشتند و بعدش هی قربان صدام ميرفتند و از خداوند متعال خواستار طول عمر و ...برای رهبرشان ميشدند ولی در نهايت مشاهده شد که مردم شريف عراق چه مشتاقانه سقوط صدام را جشن گرفت
البته بر هوشياران عالم واضح و مبرهن است که در اين منطقه فقط سقوط برای ديگران است و مشتهای گره کرده تا قبل از دخالت نيروهای قويتر همچنان گره کرده ميمانند

/ 0 نظر / 4 بازدید