برای ايمان عزيز من آدرست را نداشتم و يا بلد نبودم پيدا کنم بهر حال
ايستادن محاله
آن
خود به مقصد ميرسد با تو و يا بدون تو26.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید