تجربه-عرف 11

بسیاری از مردم، از طریق فروشندگی، امرار معاش، میکنند.

بعضی از فروشندگان، با استعداد خدادادی، هستند و در

کارِ فروشندگی خودموفق، عمل میکنند .البته شاگردی،

در نوجوانی و جوانی، از انسان فروشنده با تجربه، میسازد.

در سالهای اخیر، بخصوص بعد از شورش 57 ،بسیاری

از روابط و مناسبات فروشندگان و خریداران، دستخوش

تحول، شده است.همینطور، با تاسیس فروشگاههای

بزرگ و زنجیره ایی، نوع جدیدی از فروشندگان

بوجود، آمده اند. که در قبل از این زمان، چنین

فروشندگانی، نبودند. کمپانی های موفق ،جهت

آموزشِ فنون فروشندگی ،دوره های تخصصی خاص،

برای فروشندگان ،تدارک دیده اند و این فروشندگان،

در مسئولیت خود، حرفه ایی عمل ،میکنند.

بسیار دیده اید، که آنها قادرند، چیزهایی بشما ،بفروشند،

که قرار نبوده ،شما آنها را بخرید. معمولا با لباس های فرمِ

خوشرنگ و خوش دوخت ، نزدیک شما، میشوند. و شروع

میکنند . در باره آن جنس، که شما فقط نگاهی به آن

انداخته اید، اطلاعاتی بشما، میدهند. که ممکن است

شما را، مفتون کندو آنرا، بخرید.اینرا بدانید که، ما هنوز بلد،

نشده ایم .که وارد چنین روابطی بشویم .پس خوب است

،همیشه لیست نیازمندیهای خودرا ،در زمان خریدهمراه

داشته باشیم.سخن من ،در رابطه با فروشندگانِ معمولی

و سنتی خودمان ،است. که در ادامه خواهد آمد.

خوب است ،که جوانانی که قصدِ احرازِ شغلی دارند .

بی مقدمه، وارد آن شغل نشوند.مدتی شاگردی و یاد

گرفتنِ لمِ کار ،بسیار موثر،خواهد بود

اموری که،چنین فروشنده ائی ، در مورد اتباطات اجتماعی

،ملزم به رعایت و در نظر،گرفتن است.بخوانید

سحر خیزی و بموقع حاضر شدن سرکار، اولین رمزِ موفقیت است.

تمییز نگاهداشتن بدن ولباس و استفاده از بوهای خوش ملایم .

اصلاح دائم سر و صورت.

خوش بو ،بودنِ دائمی.

خوشروئی با ،مراجعان و خریداران.

مراقبت از اجناس فروشگاه، با دقت، بطوری که این محافظت، زننده،

و برخورنده، نباشد

پاک دستی،پاکدامنی،پاک چشمی وقلب پاک

داشتن استراحت های مقطعی، در زمانهای مناسب.

نوشیدن آب لازم، در فواصل کاری.

خوردن بموقعِ غذا، در زمان مناسب .

پوشیدن کفش های متناسب با نوع شغل ، فرضا

یک فروشنده بوتیک از نوعی کفش استفاده، میکند.

که حتما، برای فروشنده میوه و سبزیجات مناسب، نیست

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 8 بازدید